spotkanie braniewoWe wtorek 29 września br., odbyło się spotkanie z mieszkańcami Braniewa i okolic oraz sympatykami Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu uczstniczyli Poseł na Sejm RP Leonard Krasulski, senator Sławomir Sadowski oraz kandydaci na posłów Pani Anna Ziembla, Pani Karolina Motyka-Kozioł oraz Pan Leon Limanowski.
Kandydaci podczas spotkania mieli możliwość przedstawienia swojej sylwetki oraz dorobku wypracowanego przez lata.


Podczas rozmowy poruszonych zostało wiele interesujących dla naszego regionu kwestii m.in. rozwiązanie problemów małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez propagowanie patriotyzmu gospodarczego i regionalnego w celu poprawy opłacalności prowadzonej działalności gospodarczej, wsparcie finansowe lokalnej przedsiębiorczości, wsparcie młodych ludzi na rynku pracy, dostosowanie oferty szkół do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Silny nacisk kandydaci stawiali na budowanie społeczeństwa opartego na wartościach patriotycznych.

Przedstawiono pomysły ożywienia małych miast. Mówiono o tym, że powinny one stać się lokalnymi centrami rozwoju, także dla okolicznych terenów. Poprzez wzmocnienie zachęt inwestycyjnych, które zaowocują powstawaniem produkcyjnych i usługowych podmiotów gospodarczych, tworzących miejsca pracy, można będzie wykorzystać istniejące zasoby siły roboczej, także z rodzin rolniczych, ograniczając emigrację z powodów ekonomicznych kolejnych roczników młodzieży. Mówiono o idei rewitalizacji funkcji rynkowych w odniesieniu do gospodarki żywnościowej, wraz z tworzeniem niezbędnej infrastruktury gospodarczej i społecznej oraz szerokim wsparciem (doradczym, finansowym, szkoleniowym) lokalnej przedsiębiorczości w tym zakresie. Ożywienie małych miast stanowi z kolei klucz do odnowy i rozwoju społeczności lokalnych, wzrostu popytu na lokalne produkty, oraz odbudowy gospodarki lokalnej na zasadach zrównoważonego rozwoju. Poruszony został temat GMO. Uczestnicy dowiedzieli się, że wg. Programu Prawa i Sprawiedliwości powołamy zostanie narodowy zespół ekspercki ds. zdrowego żywienia, który będzie badał wpływ konsumowanej żywności na zdrowie człowieka.
Omówiono zagadnienia systemu podatkowego, który wymaga również podniesienia kwoty dochodu wolnego od podatku, która jest dziś najniższa w Europie, z aktualnych 3091 zł ma być ona podniesiona do 8000 zł. Demokratyczne państwo prawne, nie może żądać od tych podatników, którzy już dziś żyją poniżej minimum egzystencji (6,5 tys. zł/rocznie) i przeznaczają cały swój dochód na konsumpcję dóbr pierwszej potrzeby, żeby de facto płacili najwyższe relatywnie podatki.
Poruszony został temat GMO. Uczestnicy dowiedzieli się, że wg. Programu Prawa i Sprawiedliwości powołamy zostanie narodowy zespół ekspercki ds. zdrowego żywienia, który będzie badał wpływ konsumowanej żywności na zdrowie człowieka.
Temat odbierania dzieci bez wyroku sądu, nie tylko w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa (art.12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Państwo powinno wzmacniać rodzinę w oparciu o zasadę pomocniczości, to znaczy nie wkraczając w życie rodziny z nadmierną ingerencją. Zabranie dziecka ze środowiska rodzinnego to ostateczność, która może nastąpić po wyczerpaniu wszystkich innych środków działania.
W trakcie spotkania zaprezentowano najnowszy spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwość, uczestnicy zapoznali się z kluczowymi zganieniami programu, który chce realizować Prawo i Sprawiedliwość. Spotkanie było bardzo owocne, wymieniono wiele spostrzeżeń. Już wkrótce kolejne spotkanie.

spotkanie_braniewo (1)
spotkanie_braniewo (2)
spotkanie_braniewo (3)
spotkanie_braniewo (4)
spotkanie_braniewo (5)
spotkanie_braniewo (6)
spotkanie_braniewo (7)
spotkanie_braniewo (8)
spotkanie_braniewo (9)
spotkanie_braniewo (10)